کود مایع NPK 4-13-17

تماس بگیرید

این کود یک محصول بسیار کارآمد حاوی عناصر ضرروی برای گیاه می باشد. استفاده از این محصول باعث افزایش خصوصیات بیولوژیکی ، فیزیکی و شیمیایی خاک و توسعه سیستم ریشه ای گیاه می شود که در نتیجه کمیت و کیفیت محصولات را افزایش می دهد.

روش استفاده :

  1. محلول پاشی : گیاهان زراعی 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب و درختان میوه 3 تا 4 لیتر در هزار لیتر آب.
  2. مصرف خاکی : گیاهان زراعی 10 تا 12 لیتر در هکتار

        درختان میوه: 15 تا 20 لیتر در هکتار

        گیاهان گلخانه ای: 3 تا 4 لیتر در هزار متر مربع

دستورالعمل استفاده:

نوع محصول

زمان مصرف

درختان میوه بارور

پس از تشکیل میوه تکرار محلول پاشی 2 تا 3 بار به فاصله حدودا 20 روز

درختان میوه جوان

در طول دوره رشد گیاه

سبزیجات

در طول دوره رشد گیاه

غلات

3 مرتبه در طول دوره رشد

 

 

 

 

 

تجزیه ضمانت شده: % (W/W)                               

نیتروژن(N)

4

فسفر قابل استفاده(P2O5)

13

پتاسیم محلول در آب (K2O)

17

آهن (Fe)

006/0

مس (Cu)

02/0

منگنز (Mn)

02/0

روی (Zn)

03/0

بور (B)

01/0

 

 

خرید و ثبت نام
  • نظرات
سبد خرید